Placering

OCH vård

Övergripande syfte med placeringen

Vi är ett HVB som tänker genomgående på helheten, allt från den minsta detalj och vi lägger stor vikt vid hur vi utformar vårdmiljön på vårt boende och de placerades bestämmanderätt över denna.

Vi ger vård som kännetecknas av trygghet, säkerhet, delaktighet och kontinuitet, i familjeliknande förhållanden. På boendet erbjuds ungdomarna en tydligt strukturerad vardag med väl fungerande vardagsrutiner, individuellt anpassade insatser samt en välplanerad utslussningsfas. Varje ungdom ges stöd till en god hälsa genom fokus på sömn, nyttig kosthållning, hälsofrämjande aktiviteter och motion samt stöd till att utvecklas till en trygg och självständig individ. Vården utformas utifrån varje placerad ungdoms individuella behov. 

Placeringen syftar till att varje ungdom ska få stärka sin självkänsla och sitt självförtroende, ges verktyg till att kunna hantera sina begränsningar, hjälp och stöd till att bryta en destruktiv utveckling och skapa förutsättningar att klara en daglig sysselsättning, kunna bygga och behålla goda relationer samt leva ett självständigt liv. 

Rätt förutsättningar för framtiden

Vi håller en låg beläggning om max 6 placeringar samt en hög bemanning med vaken nattpersonal. 

Vi lägger stor vikt vid att arbeta med ungdomens utveckling till att nå självständighet, skapa förutsättningar för ersättningsbeteenden samt samarbete med ungdomens hemmiljö, nätverk, skola och praktik. Detta utgör grunden för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför ungdomens framtida utveckling.

För att lyckas nå långsiktiga förändringar involverar vi den unges miljö i behandlingen, där vi har möjlighet att resa till den unges hemmiljö. Vi erbjuder även den unges vårdnadshavare att delta i utbildningstillfällen som leds av psykolog/psykoterapeut. Vi har ett övernattningsrum för vårdnadshavare på vårt boende, i fall då vårdnadshavare har rest långt för exempelvis ett uppföljningsmöte eller utbildningstillfälle och behöver få sova över innan hemfärd. 

Vi har även en besökshund (snart terapihund) i verksamheten, vilken inger ett lugn och en trygghet för de placerade ungdomarna.

Vid placeringsavslut gör vi en överlämning till ungdomens familj och framtida insatser inom öppenvården och/eller stödboende. I de fall behov föreligger, erbjuder vi eftervård i form av succesivt minskade stöd- och vårdinsatser. Vi planerar även för ett stödboende under 2020 i anslutning till vårt HVB. 

Placeringsansvarig

Föreståndare Victoria Wohlmer
Mobil: 0250-61 93 51 / 073-077 17 31

MÅLGRUPP

Vårt boende Sunda HVB Vasagatan i Mora erbjuder 6 platser (med tillstånd för 12 platser) till barn och unga, 15-19 år, som uppvisar ett normbrytande beteende såsom att bryta mot föräldrarnas regler, ha ett negativt umgänge, begå enstaka brott eller genom utåtagerande beteende. Det kan föreligga en risk att utveckla ett missbruk och/eller kriminellt beteende. Det kan i kombination med den sociala problematiken, även föreligga en neuropsykiatrisk problematik. Vi tar emot placeringar enligt både SoL och LVU.

GEOGRAFISKT LÄGE

Verksamheten ligger på Vasagatan i Mora, i hjärtat av Dalarna. Boendet ligger centralt och har samtidigt nära till den natursköna omgivningen, med skog och sjöar och erbjuder ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Boendet ligger mycket nära de flesta vardagliga aktiviteter som ungdomarna har, vilket innebär en stor frihet för individen. Tillgång till bl.a. tandläkare, vårdcentral och akutsjukhus finns i nära anslutning till boendet. Boendet ligger även nära skola, affärer, kommunikationsmöjligheter samt kultur- och aktivitetsutbud. Alla dessa finns inom promenad- och cykelavstånd. Att själv kunna hantera sin vardag till så stor del som möjligt är viktigt, integrerande i samhället och bidrar till ungdomarnas personliga utveckling.

Aktiviteter

Vi utför aktiviteter som är meningsfulla, rogivande, skapande och positiva. Vi satsar på en helhetsbild utifrån en tydligt strukturerad vardag innehållande en meningsfull sysselsättning, nyttig kost, motion, sömn och friluftsliv samt skapande aktiviteter så som musik, dans och konst och vi anordnar exempelvis fiskeutflykter och åker varje år till fjällen för skidåkning och vandring. Detta ingår som en naturlig del i ungdomens vardag. 

Varje ungdom ges möjlighet att lyckas och att prova olika aktiviteter, då det för oss är viktigt att verka för att ungdomen finner sin egen väg och sina intressen. 

Förhållningssätt

OCH METODER

Individuellt anpassade insatser

Vi har ett salutogent förhållningssätt och arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, för att säkerställa att varje enskild ungdom erhåller de mest individuellt lämpade och anpassade insatserna under sin placering i verksamheten.

Så långt det är möjligt fokuserar vi på positiva beteenden och förstärker dessa. Vi arbetar för att stärka den unges självkänsla och självkontroll och vi bygger på stabilitet och långsiktighet. Ett viktigt inslag är att den placerade ungdomen, ska få hitta känsla av sammanhang. Vi använder oss av positiva och stärkande aktiviteter och erbjuder en sundare livsstil där bl.a. skapande aktiviteter, friluftsliv, träning och rörelse samt en god kosthållning och sömn är hörnstenar, vilka är viktiga delar för att förebygga psykisk ohälsa.

Verksamhetens insatser består av lågaffektivt bemötande och metoder inom kognitiv beteendeterapi, som Dialektisk Beteendeterapi (DBT) Motivational Interviewing (MI), Återfallsprevention (ÅP), Aggression Replacement Training (ART), Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) och Teckenekonomi (TE). Vi använder även coaching och i vissa fall mental träning i vårt arbete. Alla insatser sker utifrån en tydlig struktur och en individuell analys och behovsprövning, vilken görs tillsammans med psykolog/psykoterapeut. 

Tydliga strukturer

Varje ungdom är medansvarig i placeringen, där individens resurser lyfts fram och arbetet synliggör det friska och fungerande hos varje individ. Vi arbetar utifrån en tydlig struktur och förutsägbarhet, utifrån dags- och veckoscheman samt fokuserar på individens styrkor och mål, vilket skapar förutsättningar för att individen ska nå utveckling.

Kontakt och placeringsförfrågan

Lämna namn och uppgifter så återkommer vi så fort vi har möjlighet.