Placering

OCH vård

Helhetslösningar och korta placeringstider

För att barn och unga i placering hos oss ska kunna behålla kontakten med sina biologiska föräldrar och sitt nätverk i så hög grad som möjligt, hålls vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i den unges nätverk delaktiga under hela placeringstiden. Vi strävar efter korta placeringstider.

Hög personaltäthet och få placerade

Vi har få antal ungdomar placerade samtidigt. För att vi ska kunna arbeta intensivt med vårt uppdrag och erbjuda en trygg placering, håller vi en hög bemanning på boendet och vaken nattpersonal.

Kompetens

Vi bygger vårt personalteam utifrån olika kompetenser, för att bredare kunna möta den unges, familjens och nätverkets behov. Vi som jobbar inom Sunda HVB är utbildad lärare, socionom och behandlingspedagog. Vi har ett nära samarbete med psykolog/psykoterapeut, läkare och sjuksköterska. Vår psykolog/psykoterapeut finns också med oss i arbetet gällande insatser till den unges familj och nätverk.

All personal erhåller kontinuerlig metodhandledning och forskningsbaserad vidareutveckling inom aktuellt arbetsområde.

Placeringsfaser

Fas 1

Kartläggning av resurser och behov genomförs tillsammans med ungdom och vårdnadshavare eller andra viktiga vuxna som finns i den unges nätverk. Vi tittar på vilka förutsättningar och behov av stöd som föreligger i hemmiljön och i ungdomens nätverk, för att den unge i framtiden ska kunna bo under trygga och säkra förhållanden hos vårdnadshavare, andra viktiga vuxna eller i eget boende. Planering för den unges placering på Sunda HVB genomförs i samverkan med den unge, vårdnadshavare samt socialtjänsten.

Fas 2

Den unge flyttar till vårt HVB. Tillsammans med ungdom, socialtjänst och psykoterapeut tas en handlingsplan fram för placeringens insatser. Vid behov av utredning för den unge, planlägger vi även för denna. Under hela placeringen ges stödinsatser till den unges familj och nätverk.

Vi lägger stort fokus på att ungdomen ska lyckas i sin skolgång. Vi lägger även stor vikt vid att introducera en sund livsstil, där positiva och, för individen, stärkande och meningsfulla aktiviteter är hörnstenar. 

Fas 3

Vi arbetar intensivt för att den unge ska slussas ut från HVB-hemmet och tillbaka till ett boende i sin hemmiljö/nätverk eller eget boende. Vid behov ökar vi våra insatser i den unges familj och nätverk.

Slutligen sker en successiv nedtrappning på våra insatser och en överlämning görs till den unges nya hem och eventuellt till Sundas Öppenvård alternativt andra stödinsatser.

MÅLGRUPP

Vår målgrupp är barn och unga från 15 år till och med 19 år som uppvisar ett normbrytande beteende, där risk kan föreligga för att utveckla ett missbruk och/eller ett kriminellt beteende. 

I kombination med den sociala problematiken, kan även en neuropsykiatrisk problematik förekomma.

Vi tar emot både SoL och LVU placeringar och vi erbjuder även utredningar.

GEOGRAFISKT LÄGE

Verksamheten ligger i Mora, i hjärtat av Dalarna. 

Boendet ligger centralt med närhet till aktiviteter, skola, affärer, sjukhus och kommunikations-möjligheter och har samtidigt nära till den natursköna omgivningen, med skog och sjöar som erbjuder ett stort utbud av fritidsaktiviteter. 

Närheten innebär en stor frihet för individen. Att själv kunna hantera sin vardag till så stor del som möjligt är viktigt, integrerande i samhället och bidrar till ungdomarnas personliga utveckling.

Förhållningssätt

OCH METODER

Evidensbaserat arbete

Vi utgår från de förhållningssätt och metoder som visar sig ha mest forskningsstöd inom barn och ungdomsvård. Vi sammanflätar den bästa tillgängliga kunskapen med den unges situation och omständigheter, erfarenhet och önskemål.

Vi har i grunden ett salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi fokuserar på lösningar samt positiva beteenden och förstärker dessa. Vi använder ett lågaffektivt bemötande med konflikthantering samt metoder främst inom kognitiv beteendeterapi, allt utifrån en individuell planering och tydlig struktur.

Vi har god kännedom om BBIC och rådande lagstiftning inom barn och ungdomsvård.

Vi är ett djurvänligt boende med hund i verksamheten. Djur har visat sig kunna inge ett lugn och en trygghet för de placerade samt inbjuda till fysisk aktivitet i form av exempelvis lek och promenad.

Fokusområden

Skola

Vi lägger stort fokus på att ungdomen ska lyckas i sin skolgång, då den är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller arbete med socialt utsatta ungdomar. Vi har därför en lärare anställd i verksamheten. Vår lärare har ansvaret för ungdomens skolgång och medverkar, efter behov, även som stöd i undervisningen i skolan. Vi har schemalagd tid för läxläsning, där den unge erbjuds en-till-en-stöd med vår lärare.

Hälsa och hälsofrämjande aktiviteter

Vi använder oss av positiva och stärkande aktiviteter. Våra hörnstenar mot en sundare livsstil är: meningsfulla och skapande aktiviteter, friluftsliv, träning och rörelse samt en god kosthållning och sömn. Vi har ett eget gym i våra lokaler. Vi bjuder in sunda förebilder till verksamhetens aktiviteter, i syfte att skapa motivation och framtidsvisioner.

Kost

Vi lagar mat från grunden och har ekologiska råvaror som bas. Vi uppmuntrar ungdomarna till gemensam matlagning och låter dem vara delaktiga i alla aktiviteter som rör köket och matlagningen. 

Sömn

Vi arbetar utifrån en tydlig struktur med dagliga fysiska aktiviteter, regelbundna tider och begränsar så långt det är möjligt sängen, till just nattsömnen. Vi har även vaken nattpersonal för att öka individens känsla av trygghet nattetid.

Identitetsskapande

Vi vill att alla unga ska få känna känsla av att lyckas. I vårt arbete med ungdomar och deras familj och nätverk arbetar vi därför med att stärka det som är positivt och fungerar. Vi ger stöd och hjälp till den unge, familjen och nätverket att hitta alternativa vägar framåt. Vi vill skapa en stabilitet och långsiktighet som leder till att den unge utvecklar sin självständighet, stärker sin självkänsla och självkontroll samt får en vardag som fungerar.

ADL och struktur

Vi lägger stor vikt på ADL-träning och den unges individuella behov av struktur och arbetar bl.a. med individuella dags- och veckoscheman.

Kontakt och placeringsförfrågan

Lämna namn och uppgifter så återkommer vi så fort vi har möjlighet.