Komplement till socialtjänsten

Vi erbjuder öppenvård i form av kvalitativa och skräddarsydda stöd- och behandlingsinsatser, anpassade efter individers och familjers behov. Vi arbetar för att nå hållbarhet, där individuellt stärkande och hälsofrämjande aktiviteter samt sysselsättning, är hörnstenar. 

Vi skapar goda förutsättningar för positiv utveckling och arbetar för att stärka individens och familjens egna resurser. Vi är närvarande och engagerade, vilket är ett starkt skydd för barn och unga. Vi skapar trygghet och säkerhet och strävar efter att stärka individen och familjen långsiktigt. Vi har ett respektfullt bemötande, vi är goda lyssnare och vi skapar förutsättningar för påverkan och delaktighet. 

Som ett led i att ha ett förebyggande perspektiv och erbjuda tidiga insatser inom socialtjänsten, fungerar vi som ett komplement till socialtjänstens arbete, där vi har möjlighet att ge en djup inblick i utsatta familjers situation, så att tidiga och tillräckliga insatser kan erbjudas.

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga och deras familjer samt unga vuxna i en socialt utsatt situation, inom öppenvård, socialtjänst och placering. Vi har nära tillgång till psykolog och psykoterapeut. 

Insatser

Vi erbjuder:

 • Individuellt anpassade insatser
 • Samtalsstöd & familjebehandling
 • Föräldrastöd
 • Särskilt kvalificerad kontaktperson
 • Eftervård & uppföljning

MÅLGRUPP

Våra insatser vänder sig till barn och unga och deras familj samt unga vuxna i en socialt utsatt situation, där det föreligger en oro från socialtjänstens sida.

Vi utgår ifrån Mora och verkar främst inom Dalarnas län.

Fokusområden

Följande fokusområden löper som en röd tråd genom vårt arbete:

 • Barnets perspektiv och rättigheter
 • Trygghet och säkerhet
 • Delaktighet
 • Strukturerad vardag med skolgång och sysselsättning
 • Det som fungerar inom familjen och nätverket
 • Stärkande och hälsofrämjande aktiviteter, i syfte att främja den fysiska och psykiska hälsan samt motverka isolering och fortsatt social utsatthet

Förhållningssätt och metoder

Vi har i grunden ett salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi fokuserar på lösningar samt positiva beteenden och förstärker dessa. Vi använder ett lågaffektivt bemötande med konflikthantering. Vi sammanflätar den bästa tillgängliga kunskapen med individens och familjens situation och omständigheter, erfarenhet och önskemål, allt utifrån en individuell planering och tydlig struktur. 

Vi har god kännedom om BBIC och rådande lagstiftning inom barn och ungdomsvård. All personal erhåller kontinuerlig metodhandledning och forskningsbaserad vidareutveckling inom aktuellt arbetsområde.

Kontakt och placeringsförfrågan

Lämna namn och uppgifter så återkommer vi så fort vi har möjlighet.