ÖPPENVÅRD och konsultuppdrag

Förebyggande perspektiv

OCH tidiga insatser

Komplement till socialtjänsten

Vi arbetar för att stärka individens och familjens egna resurser. Vi erbjuder kvalitativa och skräddarsydda insatser och uppdrag, anpassade efter individens och familjens behov.  

Som ett led i att ha ett förebyggande perspektiv och erbjuda tidiga insatser inom socialtjänsten, fungerar vi som ett komplement till socialtjänstens arbete, där vi har möjlighet att ge en djupare inblick i utsatta familjers situation, så att tidiga och tillräckliga insatser kan erbjudas. Vi erbjuder insatser även på kvällstid och helger, utifrån vad som är bäst lämpat för respektive familj. 

Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med barn och unga och deras familjer samt unga vuxna i en socialt utsatt situation, inom öppenvård, socialtjänst, skola och placering. Vi arbetar i nära samarbete med psykolog- och terapeut-team. 

Insatser

Vi erbjuder:

Observation & Utredning
Anknytning
Samspel
Resurser och problematik
Social utredning
NPF utredning
Skolsocial utredning
Utredning vid vårdnadstvister

Familjebehandling & Umgängesstöd
Riskbedömning och säkerhetsplanering
Familjeterapeutiska samtal
Familjebehandlande insatser i hemmet
Intensiva insatser i familjens hemmiljö
Stöd, vägledning och motivationsarbete
Nätverksarbete samt samverkan och mobilisering av insatser
Eftervård och uppföljning

Stöd till jour- och familjehem

MÅLGRUPP

Våra insatser vänder sig till barn och unga och deras familj samt unga vuxna, där det föreligger en oro från socialtjänstens sida, neuropsykiatrisk diagnos eller annan funktionsnedsättning, psykosocial problematik eller normbrytande beteende.

Vi utgår ifrån Mora och verkar främst inom Dalarna.

trygghet

OCH säkerhet

Fokusområden

Vi beaktar alltid barnets perspektiv i alla frågor. Följande fokusområden löper som en röd tråd genom vårt arbete:

  • Trygghet och säkerhet
  • Skolgång och sysselsättning
  • Det som fungerar inom familjen och nätverket
  • Hälsofrämjande aktiviteter, i syfte att stärka den fysiska och psykiska hälsan. Till dessa hör bland annat: identitetsbygge, social träning, tydlig strukturuppbyggnad samt fysisk aktivitet.

Förhållningssätt och metoder

Vi utgår från de förhållningssätt och metoder som visar sig ha mest forskningsstöd inom barn och ungdomsvård samt familjevård. Vi sammanflätar den bästa tillgängliga kunskapen med individens och familjens situation och omständigheter, erfarenhet och önskemål. 

Vi har i grunden ett salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi fokuserar på lösningar samt positiva beteenden och förstärker dessa. Vi använder ett lågaffektivt bemötande med konflikthantering samt metoder främst inom kognitiv beteendeterapi, allt utifrån en individuell planering och tydlig struktur. 

Vi har god kännedom om BBIC och rådande lagstiftning inom barn och ungdomsvård. All personal erhåller kontinuerlig metodhandledning och forskningsbaserad vidareutveckling inom aktuellt arbetsområde.

Kontakt och placeringsförfrågan

Lämna namn och uppgifter så återkommer vi så fort vi har möjlighet.